• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 2023

Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay không dao động so với năm trước. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Luật kinh tế quốc tế, Khoa học máy tính với 18 điểm, còn lại là 17 điểm với tất cả các ngành.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN XÉT THEO ĐIỂM THI THPTQG 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Tên chương trình đào tạo: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành học: 7510605
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
* Tiếng Anh giảng dạy
* Tiếng Anh thương mại
Mã ngành học: 7220201
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Kế toán gồm các chuyên ngành:
* Kế toán - kiểm toán
* Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành học: 7340301
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn gồm chuyên ngành:
* Quản trị nhà hàng - khách sạn
Mã ngành học: 7810201
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học gồm chuyên ngành:
* Tâm lý học tham vấn & trị liệu
Mã ngành học: 7310401
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Đông phương học gồm các chuyên ngành:
• Trung Quốc học
• Hàn Quốc học
• Nhật Bản học
Mã ngành học: 7310608
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh tế quốc tế
Mã ngành học: 7380107
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Trí tuệ nhân tạo
* Hệ thống dữ liệu lổn
* Kỹ thuật phẩn mềm
* Mạng máy tính & An ninh thông tin
Mã ngành học: 7480101
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
• Quản trị kinh doanh
• Thương mại quốc tế
• Quản trị du lịch
• Kinh tế đối ngoại
• Marketing số
• Kinh doanh số
Mã ngành học: 7340101
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử
Mã ngành học: 7340122
Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPTQG 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã ngành học: 7340101
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đổi ngoại, Marketing số, Kinh doanh số)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.0

Tên chương trình đào tạo: Khoa học máy tính
Mã ngành học: 7480101
Chuyên Ngành: Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & An ninh thông tin, Hệ thông dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.0

Tên chương trình đào tạo: Kế toán
Mã ngành học: 7340301
Chuyên Ngành: Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán - kiềm toán, Kế toán doanh nghiệp)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.0

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh tế
Mã ngành học: 7380107
Chuyên Ngành: Luật kinh tế (chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.0

Tên chương trình đào tạo: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành học: 7510005
Chuyên Ngành:
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.5

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh
Mã ngành học: 7220201
Chuyên Ngành: Ngôn ngữ Anh (gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy, Tiếng Anh thương mại)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.5

Tên chương trình đào tạo: Đông Phương học
Mã ngành học: 7310608
Chuyên Ngành: Đông Phương học (gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 45052
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.5

Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử
Mã ngành học: 7340122
Chuyên Ngành:
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 18.5

Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học
Mã ngành học: 7310401
Chuyên Ngành: Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 19.0

Tên chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn
Mã ngành học: 7810201
Chuyên Ngành: Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0
Điểm chuẩn xét Tổng Điểm 3 Môn Tổ Hợp: 19.0

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Luật kinh tề quốc tế
Mã ngành: 7380107
Điểm chuẩn: 17
Khoa học máy tính góm các chuyên ngành:
  * Trí tuệ nhân tạo
  * Hệ thống dữ liêu lớn
  * Kỹ thuật phán mém
  * Mạng máy tính & An ninh thông tin
Mã ngành: 7480101
Điểm chuẩn: 17
Quàn trị kinh doanh góm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh
* Thương mại quốc tẽ
* Quản trị du lịch
* Kinh tể đối ngoại
* Marketing số
* Kinh doanh sổ
Mã ngành: 7340101
Điểm chuẩn: 17
Ngôn ngữ Anh góm các chuyên ngành:
• Tiếng Anh giảng dạy
• Tiếng Anh thương mại
Mã ngành: 7220201
Điểm chuẩn:17 
Kế toán gồm các chuyên ngành:
* Kế toán - kiém toán
* Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành: 7340301
Điểm chuẩn: 17
Quản tri khách sạn gồm chuyên ngành:
* Quàn trị nhà hàng - khách sạn
Mã ngành: 7810201
Điểm chuẩn: 17
Logistics & Quản lý chuổi cung ứng
Mã ngành: 7510605
Điểm chuẩn: 17
Tâm lý học góm chuyên ngành:
 * Tâm lý học tham ván & trị liệu
Mã ngành: 7310401
Điểm chuẩn: 17
Đông phương học góm các chuyên ngành:
* Trung Quốc học
* Hàn Quốc học
* Nhật Bản học
Mã ngành: 7310608
Điểm chuẩn: 17
Thương mại điện tử
Mã ngành: 7340122
Điểm chuẩn: 17
   

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2023

TT THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN
1 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã ngành học: 7340101
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đổi ngoại, Marketing số, Kinh doanh số)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0
2 Tên chương trình đào tạo: Khoa học máy tính
Mã ngành học: 7480101
Chuyên Ngành: Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & An ninh thông tin, Hệ thông dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0
3 Tên chương trình đào tạo: Kế toán
Mã ngành học: 7340301
Chuyên Ngành: Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán - kiềm toán, Kế toán doanh nghiệp)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0
4 Tên chương trình đào tạo: Luật kinh tế
Mã ngành học: 7380107
Chuyên Ngành: Luật kinh tế (chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0
5 Tên chương trình đào tạo: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành học: 7510005
Chuyên Ngành:
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 45064
6 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh
Mã ngành học: 7220201
Chuyên Ngành: Ngôn ngữ Anh (gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy, Tiếng Anh thương mại)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 45064
7 Tên chương trình đào tạo: Đông Phương học
Mã ngành học: 7310608
Chuyên Ngành: Đông Phương học (gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học)
Điểm Trung Bình 5 HK: 45052
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 45064
8 Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử
Mã ngành học: 7340122
Chuyên Ngành:
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 45064
9 Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học
Mã ngành học: 7310401
Chuyên Ngành: Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19.0
10 Tên chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn
Mã ngành học: 7810201
Chuyên Ngành: Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)
Điểm Trung Bình 5 HK: 6.0
Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19.0

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 2022

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022

Khoa học máy tính. Chuyên ngành:
Trí tuệ nhân tạo
Hệ thống dữ liệu lớn
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính và an ninh thông tin
Mã ngành: 7480101
Điểm trúng tuyển TN THPT: 18
Luật kinh tế quốc tế
Mã ngành: 7380107
Điểm trúng tuyển TN THPT: 18
Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh
Thương mại quốc tế
Quản trị du lịch
Kinh tế đối ngoại
Maketing số
Kinh doanh số
Thương mại điện tử
Mã ngành: 7340101
Điểm trúng tuyển TN THPT: 17
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành: 7510605
Điểm chuẩn: 17
Ngôn ngữ Anh. Chuyên ngành:
Tiếng anh giảng dạy
Tiếng anh thương mại
Mã ngành: 7220201
Điểm trúng tuyển TN THPT: 17
Kế toán. Chuyên ngành:
Kế toán - kiểm toán
Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành: 7340301
Điểm trúng tuyển TN THPT: 18
Quản trị Khách sạn. Chuyên ngành:
Quản trị nhà hàng - khách sạn
Mã ngành: 7810201
Điểm trúng tuyển TN THPT: 18
Tâm lý học. Chuyên ngành:
Tâm lý học và tham vấn trị liệu
Mã ngành: 7310401
Điểm trúng tuyển TN THPT: 18

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 18
7380107 Luật kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D96 18
7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 17
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 17
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D72; D78 17
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 17
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 17

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 650
7380107 Luật kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D96 730
7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 750
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 690
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D72; D78 640
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 750
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 670

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 2020

Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
Luật kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D96 18
Khoa học máy tính. Chuyên ngành: A00, A01, D01, D90 18
Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy tính
An ninh mạng
Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: A00, A01, C00, D01 17
Quản trị kinh doanh
Kinh tế đối ngoại
Thương mại quốc tế
Quản trị du lịch
Marketing
Quản trị nhà hàng - Khách sạn
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Thương mại điện tử
Ngôn ngữ Anh D01, D15, D72, D78 17

 

điểm chuẩn đại học quốc tế sài gòn
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 2019

Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn tuyển sinh 550 chỉ tiêu trên cả nước cho 3 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, ngành Quản trị kinh doanh tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất với 350 chỉ tiêu.

Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển theo học bạ).

- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn như sau:

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm Chuẩn

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng - khách sạn)

A00; A01; C00; D00

14

Ngôn ngữ Anh

D01; D15; D72; D78

14

Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm)

A00; A01; D00; D90

15

 -Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM - Số điện thoại: 028.54093929 - 028.54093930.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.