• Connect with us:

Đáp Án 24 Mã Đề Môn Địa Lý Tốt Nghiệp THPT Năm 2020

Các bạn có thể xem đáp án của 24 mã đề thi môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại bài viết này

Sáng 10/08/2020 các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã hoàn thành phần thi môn Địa lý thuộc tổ hợp khoa học xã hội, dưới đây diễn đàn thông tin tuyển sinh xin được gửi đến các bạn đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn thi địa lý để các bạn có thể tham khảo và đánh giá được kết quả thi của mình.

đáp án môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp thpt

Xem thêm:

Đáp án môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án môn Địa lý ký thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án mã đề 301 môn địa lý 

Mã đề 301
41.A 51.D 61.A 71.D
42.D 52.B 62.A 72.A
43.A 53.C 63.D 73.C
44.A 54.D 64.C 74.C
45.D 55.C 65.C 75.B
46.C 56.D 66.D 76.A
47.B 57.A 67.A 77.B
48.B 58.B 68.C 78.A
49.C 59.C 69.B 79.A
50.B 60.B 70.B 80.C

Đáp án mã đề 302 môn địa lý 

Mã đề 302
41.D 51.A 61.B 71.C
42.D 52.D 62.B 72.A
43.D 53.B 63.A 73.D
44.A 54.C 64.C 74.C
45.D 55.D 65.B 75.A
46.C 56.D 66.B 76.C
47.A 57.B 67.D 77.B
48.C 58.B 68.A 78.B
49.D 59.C 69.B 79.A
50.C 60.B 70.D 80.A

Đáp án mã đề 303 môn địa lý 

Mã đề 303
41.B 51.A 61.A 71.D
42.D 52.B 62.C 72.D
43.A 53.B 63.D 73.D
44.C 54.A 64.A 74.B
45.C 55.D 65.A 75.A
46.C 56.C 66.D 76.C
47.D 57.C 67.A 77.B
48.A 58.B 68.B 78.B
49.C 59.D 69.A 79.C
50.B 60.C 70.C 80.B

Đáp án mã đề 304 môn địa lý 

Mã đề 304
41.C 51.A 61 71.A
42.C 52.D 62.A 72.B
43.A 53.C 63.C 73.B
44.B 54.B 64.B 74.A
45.A 55.C 65.D 75.D
46.C 56.C 66.B 76.A
47.D 57.D 67.C 77.D
48.B 58.B 68.B 78.B
49.A 59.D 69.C 79.A
50.B 60.D 70.A 80.A

Đáp án mã đề 305 môn địa lý 

Mã đề 305
41.C 51.A 61.A 71.A
42.A 52.D 62.D 72.B
43.B 53.A 63.C 73.D
44.C 54.C 64.B 74.A
45.B 55.D 65.B 75.B
46.A 56.A 66.B 76.B
47.D 57.D 67.D 77.B
48.D 58.D 68.A 78.B
49.B 59.A 69.B 79.A
50.D 60.D 70.D 80.A

Đáp án mã đề 306 môn địa lý 

Mã đề 306
41.D 51.A 61.A 71.C
42.D 52.B 62.C 72.D
43.C 53.B 63.A 73.A
44.A 54.D 64.D 74.C
45.A 55.C 65.A 75.A
46.D 56.C 66.D 76.C
47.D 57.A 67.C 77.D
48.A 58.C 68.A 78.C
49.C 59.C 69.D 79.D
50.B 60.C 70.D 80.D

Đáp án mã đề 307 môn địa lý 

Mã đề 307
41.B 51.B 61.D 71.B
42.D 52.A 62.C 72.C
43.A 53.D 63.A 73.D
44.D 54.A 64.C 74.D
45.D 55.B 65.C 75.C
46.B 56.C 66.C 76.A
47.A 57.C 67.A 77.D
48.D 58.B 68.A 78.C
49.C 59.A 69.D 79.C
50.B 60.D 70.A 80.D

Đáp án mã đề 308 môn địa lý 

Mã đề 308
41.D 51.B 61.B 71.A
42.B 52.D 62.B 72.A
43.C 53.A 63.D 73.D
44.D 54.A 64.C 74.B
45.C 55.B 65.C 75.A
46.B 56.C .D 76.A
47.A 57.C 67.B 77.B
48.C 58.C 68.A 78.B
49.D 59.D 69.B 79.D
50.D 60.C 70.C 80.D

Đáp án mã đề 309 môn địa lý 

Mã đề 309
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 310 môn địa lý 

Mã đề 310
41.A 51.A 61.D 71.B
42.B 52.D 62.B 72.B
43.C 53.C 63.B 73.C
44.B 54.B 64.C 74.D
45.D 55.B 65.D 75.D
46.C 56.D 66.A 76.B
47.B 57.C 67.A 77.B
48.B 58.D 68.A 78.D
49.A 59.A 69.C 79.C
50.A 60.A 70.D 80.D

Đáp án mã đề 311 môn địa lý 

Mã đề 311
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 312 môn địa lý 

Mã đề 312
41.A 51.C 61.B 71.D
42.B 52.B 62.C 72.D
43.D 53.B 63.C 73.C
44.D 54.C 64.C 74.B
45.D 55.D 65.D 75.D
46.A 56.C 66.D 76.D
47.A 57.B 67.C 77.C
48.A 58.B 68.B 78.B
49.B 59.B 69.C 79.C
50.A 60.D 70.B 80.D

Đáp án mã đề 313 môn địa lý 

Mã đề 313
41.D 51.A 61.D 71.B
42.C 52.B 62.A 72.A
43.D 53.C 63.B 73.B
44.A 54.D 64.B 74.A
45.C 55.C 65.A 75.A
46.D 56.B 66.C 76.A
47.D 57.D 67.D 77.B
48.C 58.C 68.C 78.B
49.D 59.C 69.A 79.D
50.D 60.B 70.D 80.D

Đáp án mã đề 314 môn địa lý 

Mã đề 314
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 315 môn địa lý 

Mã đề 315
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 316 môn địa lý 

Mã đề 316
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 317 môn địa lý 

Mã đề 317
41.A 51.B 61.B 71.C
42.D 52.A 62.B 72.C
43.C 53.C 63.A 73.C
44.D 54.B 64.A 74.B
45.D 55.B 65.B 75.C
46.D 56.B 66.A 76.A
47.B 57.A 67.C 77.B
48.C 58.A 68.B 78.C
49.D 59.B 69.A 79.A
50.C 60.C 70.B 80.C

Đáp án mã đề 318 môn địa lý 

Mã đề 318
41.C 51.C 61.A 71.D
42.C 52.D 62.B 72.D
43.B 53.D 63.A 73.B
44.D 54.A 64.B 74.D
45.B 55.C 65.D 75.B
46.A 56.C 66.C 76.C
47.A 57.A 67.B 77.B
48.A 58.A 68.A 78.C
49.B 59.A 69.C 79.D
50.A 60.B 70.B 80.D

Đáp án mã đề 319 môn địa lý 

Mã đề 319
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 320 môn địa lý 

Mã đề 320
41.D 51.A 61.D 71.B
42.D 52.A 62.C 72.C
43.C 53.C 63.C 73.D
44.A 54.A 64.A 74.C
45.B 55.B 65.B 75.C
46.D 56.B 66.D 76.C
47.D 57.B 67.A 77.C
48.D 58.A 68.C 78.D
49.B 59.C 69.B 79.B
50.B 60.B 70.B 80.D

Đáp án mã đề 321 môn địa lý 

Mã đề 321
41.D 51.A 61.D 71.B
42.B 52.C 62.A 72.D
43.A 53.C 63.A 73.C
44.B 54.A 64.C 74.D
45.C 55.C 65.D 75.C
46.B 56.D 66.B 76.B
47.B 57.B 67.D 77.C
48.A 58.A 68.A 78.A
49.D 59.B 69.D 79.B
50.C 60.D 70.C 80.B

Đáp án mã đề 322 môn địa lý 

Mã đề 322
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Đáp án mã đề 323 môn địa lý 

Mã đề 323
41.D 51.D 61.B 71.B
42.A 52.C 62.B 72.D
43.D 53.C 63.B 73.C
44.A 54.D 64.D 74.C
45.B 55.C 65.B 75.C
46.A 56.D 66.B 76.D
47.B 57.D 67.D 77.B
48.D 58.C 68.C 78.B
49.B 59.D 69.C 79.D
50.A 60.C 70.C 80.D

Đáp án mã đề 324 môn địa lý 

Mã đề 324
41 51 61 71
42 52 62 72
43 53 63 73
44 54 64 74
45 55 65 75
46 56 66 76
47 57 67 77
48 58 68 78
49 59 69 79
50 60 70 80

Trên đây là đáp án môn thi địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các bạn hãy sử dụng để tham khảo và đánh giá kết quả thi của mình. Chúc các bạn sẽ có một kết quả thật tốt trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách