• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Hồng Đức 2024

Trường Đại học Hồng Đức đã chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Mã ngành học: 7140202

Tên chương trình đào tạo: GD Tiểu học

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27.63

Mã ngành học: 7140201

Tên chương trình đào tạo: GD Mầm non

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.67

Mã ngành học: 7140210

Tên chương trình đào tạo: SP Tin học

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22.15

Mã ngành học: 7140231

Tên chương trình đào tạo: SP Tiếng Anh

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.98

Mã ngành học: 7140247

Tên chương trình đào tạo: SP Khoa học Tự nhiên

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.78

Mã ngành học: 7340301

Tên chương trình đào tạo: Kế toán

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18.00

Mã ngành học: 7340101

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.50

Mã ngành học: 7340201

Tên chương trình đào tạo: Tài chính-Ngân hàng

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7340302

Tên chương trình đào tạo: Kiểm toán

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7380101

Tên chương trình đào tạo: Luật

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.00

Mã ngành học: 7380107

Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh tế

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7580201

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7520201

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7480201

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.00

Mã ngành học: 7620110

Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7620106

Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi-Thú y

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7850103

Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7220201

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.00

Mã ngành học: 7850101

Tên chương trình đào tạo: QL tài nguyên và môi trường

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7810101

Tên chương trình đào tạo: Du lịch

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7310101

Tên chương trình đào tạo: Kinh tế

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7310401

Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

Mã ngành học: 7320104

Tên chương trình đào tạo: Truyền thông đa phương tiện

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.00

 

Tên ngành Điểm chuẩn
Ngành Sư phạm Toán học Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Vật lý Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Hóa học Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Sinh học Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Ngữ văn Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Lịch sử Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Địa lý Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Tiếng Anh Đang cập nhật
Ngành Giáo dục Tiểu học Đang cập nhật
Ngành Giáo dục Mầm non Đang cập nhật
Ngành Giáo dục Thể chất Đang cập nhật
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Quản trị kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Tài chính - Ngân hàng Đang cập nhật
Ngành Kiểm toán Đang cập nhật
Ngành Luật Đang cập nhật
Ngành Kỹ thuật xây dựng Đang cập nhật
Ngành Kỹ thuật điện Đang cập nhật
Ngành Công nghệ thông tin Đang cập nhật
Ngành Nông học Đang cập nhật
Ngành Lâm học Đang cập nhật
Ngành Chăn nuôi Đang cập nhật
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Đang cập nhật
Ngành Quản lý đất đai Đang cập nhật
Ngành Kinh tế Đang cập nhật
Ngành Việt Nam học Đang cập nhật
Ngành Du lịch Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhật
Ngành Tâm lý học Đang cập nhật
Ngành Giáo dục mầm non Đang cập nhật

Điểm Chuẩn Xét Tốt Nghiệp THPT 2024

ĐH Sư phạm Toán học CLC
Mã ngành: 7140209CLC
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 40
Điểm chuẩn: 35,43
Ghi chú:
Hạnh kiểm 3 năm THPT loại tốt
Học lực 3 năm loại Khá trở lên
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC
Mã ngành: 7140217CLC
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 40
Điểm chuẩn: 39,92
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC
Mã ngành: 7140218CLC
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 40
Điểm chuẩn: 39,92
ĐH Sư phạm Toán học
Mã ngành: 7140209
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 23,85
ĐH Sư phạm Tin học
Mã ngành: 7140210
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 19,20
ĐH Sư phạm Vật lý
Mã ngành: 7140211
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 23,55
ĐH Sư phạm Hóa học
Mã ngành: 7140212
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 24,35
ĐH Sư phạm Sinh học
Mã ngành: 7140213
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 19
ĐH Sư phạm Ngữ văn
Mã ngành: 7140217
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 27,50
ĐH Sư phạm Lịch sử
Mã ngành: 7140218
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 29,75
ĐH Sư phạm Địa lý
Mã ngành: 7140219
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 27,50
ĐH Sư phạm Tiếng Anh
Mã ngành: 7140231
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 24,20
ĐH Sư phạm Khoa học TN
Mã ngành: 7140247
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 19
ĐH Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 26,50
ĐH Giáo dục Mầm non
Mã ngành: 7140201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 23,10
ĐH Giáo dục Thể chất
Mã ngành: 7140206
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 18
ĐH Kế toán
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 19,40
ĐH Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 16,15
ĐH Tài chính-Ngân hàng
Mã ngành: 7340201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 17,10
ĐH Kiểm toán
Mã ngành: 7340302
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Luật
Mã ngành: 7380101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 7580201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Kỹ thuật điện
Mã ngành: 7520201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Lâm học
Mã ngành: 7620201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Chăn nuôi - Thú y
Mã ngành: 7620106
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Quản lý đất đai
Mã ngành: 7850103
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 16,70
ĐH QLTN và Môi trường
Mã ngành: 7850101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Việt Nam học
Mã ngành: 7310630
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Du lịch
Mã ngành: 7810101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Kinh tế
Mã ngành: 7310101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15
ĐH Tâm lý học
Mã ngành: 7310401
Tổ hợp môn xét tuyển:
Thang điểm: 30
Điểm chuẩn: 15

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2024

ĐH Giáo dục Mầm non
Mã ngành: 7140201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 22
ĐH Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
Tổ hợp môn xét tuyển: 
Điểm chuẩn: 26
ĐH Giáo dục Thể chất
Mã ngành: 7140206
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 18
ĐH Sư phạm Toán học
Mã ngành: 7140209
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 27,75
ĐH Sư phạm Tin học
Mã ngành: 7140210
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Sư phạm Vật lý
Mã ngành: 7140211
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Sư phạm Hóa học
Mã ngành: 7140212
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Sư phạm Sinh học
Mã ngành: 7140213
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Sư phạm Ngữ văn
Mã ngành: 7140217
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 27,75
ĐH Sư phạm Lịch sử
Mã ngành: 7140218
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 25,50
ĐH Sư phạm Địa lý
Mã ngành: 7140219
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Sư phạm Tiếng Anh
Mã ngành: 7140231
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 26,50
ĐH Sư phạm Khoa học TN
Mã ngành: 7140247
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 24
ĐH Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Kinh tế
Mã ngành: 7310101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Tâm lý học
Mã ngành: 7310401
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Việt Nam học
Mã ngành: 7310630
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 20
ĐH Tài chính-Ngân hàng
Mã ngành: 7340201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Kế toán
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 20
ĐH Kiểm toán
Mã ngành: 7340302
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Luật
Mã ngành: 7380101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 20
ĐH Kỹ thuật điện
Mã ngành: 7520201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn:17,50
ĐH Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 7580201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn:17,50
ĐH Chăn nuôi - Thú y
Mã ngành: 7620106
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Lâm học
Mã ngành: 7620201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Du lịch
Mã ngành: 7810101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH QLTN và Môi trường
Mã ngành: 7850101
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
ĐH Quản lý đất đai
Mã ngành: 7850103
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 17,50
CĐ Giáo dục mầm non
Mã ngành: 51140201
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm chuẩn: 18

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 27.2
7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 25.5
7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 30.5
7140218CLC ĐH Sư phạm Lịch sử CLC C00; C03; C19; D14 29.75
7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 24.6
7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19.25
7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 22.5
7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 19
7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 27.75
7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 28.5
7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 26.25
7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24.75
7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 25.25
7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 22
7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 15
7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 15
7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 15
7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 15
7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 15
7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 15
7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 17

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 13 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 16.5  
7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5  
7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5  
7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5  
7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 16.5  
7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5  
7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5  
7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 16.5  
7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 16.5  
7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 16.5  
7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 16.5  
7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 16.5  
7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16.5  
7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 16.5  
7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 16.5  
7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5  
7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5  
7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5  
7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 15  
7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 15  
7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 15  
7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15  
7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15  
7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15  
7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15  
7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15  
51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 17  

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 26.2
7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC 24
7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 29.25
7140209 ĐH Sư phạm Toán học 18.5
7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 18.5
7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 18.5
7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 18.5
7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 18.5
7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 18.5
7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 18.5
7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 18.5
7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 19.5
7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 18.5
7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 17.5
7340301 ĐH Kế toán 15
7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15
7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 15
7340302 ĐH Kiểm toán 15
7380101 ĐH Luật 15
7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 15
7520201 ĐH Kỹ thuật điện 15
7480201 ĐH Công nghệ thông tin 15
7620109 ĐH Nông học 15
7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15
7620201 ĐH Lâm học 15
7620105 ĐH Chăn nuôi 15
7850103 ĐH Quản lý đất đai 15
7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 15
7850101 ĐH QLTN và Môi trường 15
7310301 ĐH Xã hội học 15
7310630 ĐH Việt Nam học 15
7810101 ĐH Du lịch 15
7310101 ĐH Kinh tế 15
51140201 CĐ Giáo dục Mầm 16.5

 

điểm chuẩn đại học hồng đức
Thông Báo Điểm Chuẩn Địa Học Hồng Đức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 2019

Đại học Hồng Đức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 1590 chỉ tiêu. Trong đó chiếm nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Giáo dục mầm non với 120 chỉ tiêu , tiếp đến là ngành Giáo dục Tiểu học với 100 chỉ tiêu. Trường ĐH Hồng Đức tổ chức tuyển sinh thêm 4 ngành đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH hệ sư phạm: Toán, Lý, Văn, Sử.

Đối với những ngành này, sau khi tốt nghiệp từ loại khá trở lên, sinh viên sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Những năm tiếp theo sẽ bổ sung thêm các ngành đào tạo hệ sư phạm theo đơn đặt hàng của tỉnh Thanh hóa.

Trường đại học Hồng Đức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:

- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập 3 năm ở PTTH.

- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia kết hợp tổ chức thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển.

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
ĐH Sư phạm Toán (CLC) 24  
ĐH Sư phạm Lý (CLC) 24  
ĐH Sư phạm Văn (CLC) 24  
ĐH Sư phạm Sư (CLC) 24  
ĐHSP Toán 17  
ĐHSP Vật lý 17  
ĐHSP Hóa học 17  
ĐHSP Sinh học 17  
ĐHSP Ngữ Văn 21  
ĐHSP Lịch sử 21.5  
ĐHSP Địa lý 17  
ĐHSP Tiếng Anh 17  
ĐHGD Mầm non 17  
ĐHGD Tiểu học 19.95  
ĐHGD Thể chất 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Toán 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Vật lý 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Hóa học 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Sinh học 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Ngữ Văn 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Lịch sử 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Địa lý 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐSP Tiếng Anh 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐGD Mầm non 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐGD Tiểu học 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
CĐGD Thể chất 15 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên
Các ngành đào tạo khác ---  
Bậc đại học 13 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12
Bậc đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh Nông nghiệp 17 Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12
Bậc cao đẳng --- Tốt nghiệp THPT

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Hồng Đức có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:  565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Hồng Đức Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.