• Connect with us:

Đáp Án Môn Vật Lý Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Toàn bộ đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn Vật Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật tại bài viết này. Các em hãy tham khảo và so sánh với kết quả bài thi của mình.

Đáp Án 24 Mã Đề Môn Vật Lý Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 201:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C 

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D  

34. A  

35. B 

36. A 

37.  A

38. C

39. C 

40. C

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 202:

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C 

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B  

33. A 

34.  D 

35. D 

36. A 

37.  C

38. D 

39. A  

40. B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 203:

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C 

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B  

33. A 

34.  D 

35. D 

36. A 

37.  C

38. D 

39. A  

40. B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 204:

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. C

15. C

16. B

17. C

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. A

24. C

25. A

26. D

27. A

28. B

29. C

30. B

31. B

32. D  

33. B 

34. C  

35. D 

36. D 

37. A 

38. B 

39.  D 

40.  D

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 205:

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D  

33. B 

34. C  

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39.  D 

40. D

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 206:

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.B 

8. D

9.A 

10.C 

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D 

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C 

31. C

32.  B 

33.  A

34.   C

35.  A

36.B  

37.C  

38.  A

39. B  

40.B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 207:

1. B

2.D 

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C 

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A  

33.  C

34. A

35. C 

36.  A

37. C 

38. A

39. B  

40. C

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 208:

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12.B 

13. D

14. C

15. C

16.B 

17. B

18. D

19.B 

20. D

21. C

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. D

30.A 

31. D

32.  C 

33.  D

34.  A

35.  D

36.  B

37.B  

38.  C

39. A  

40. A

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 209:

1.A 

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A 

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D 

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A   

33. D 

34. D  

35. B

36. A 

37. D 

38. A 

39.C   

40. B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 210:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C  

33. D 

34. B 

35. D 

36. C 

37. C 

38. B

39. A 

40. A 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 211:

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C 

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A  

33. A 

34. D  

35. B 

36. B 

37. D 

38. B 

39. B  

40. A

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 212:

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. D

10. D

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. D

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. C   

33. B

34. B  

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39. B  

40. B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 213:

1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D 

14.A 

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D  

34. B  

35. B 

36. A 

37. C 

38. C

39. D

40. A

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 214:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9. C

10. D

11. B

12. C

13. A

14. C

15. C

16. D

17. B

18. A

19.B 

20. A

21. B

22. C

23. D

24. C

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. C  

33. A 

34. C  

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39. A  

40. A 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 215:

1. B

2. D

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10.C 

11. C

12. C

13. B

14. A

15. C

16. A

17. A

18. C

19. D

20. D

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. B

32. B  

33. A 

34. B  

35. D 

36. D 

37. B 

38. A 

39. D  

40. D 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 216:

 

1. D

2. C

3. B

4.B 

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D 

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B 

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A  

33. C

34. D  

35. B

36. B

37. B 

38. A  

39. D  

40. D  

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 217:

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D 

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C 

26. A

27. C

28.D 

29. D

30. B

31. D

32.  C 

33. B 

34.  B 

35.  A

36.D  

37.  C

38.  B

39. D  

40.  B

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 218:

1. C

2. A

3. C

4. A

5. D

6. B

7. D 

8. D

9. A

10. A

11. B

12. D

13. D

14. C

15. B

16. C

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32. A  

33. B 

34. B  

35. A 

36. A 

37.  C

38. B 

39. A  

40. C 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 219:

1. A

2. D

3. B

4. A

5. A

6. D

7. D

8. A

9. A

10. C

11. B

12. B

13. C

14. A

15. A

16. A

17. B

18. D

19. C

20. A

21. C 

22. C

23. C

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. D

30. A

31. D

32. D  

33. C 

34. A  

35. D 

36. D 

37. D 

38. C 

39. C  

40. A 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 220:

1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23.C 

24. A

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. C

31. C

32. A  

33. D 

34. A  

35. A 

36. A 

37.  C

38. D 

39. D  

40. A 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 221:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. C

7. D

8. D

9. D

10. C

11. A

12. A

13. A

14. D

15. C

16. B

17. C

18. D

19. C

20. C

21. B

22. C

23. B

24. D

25. B

26. B

27. B

28. C

29. D

30. C

31. B

32. C  

33. B 

34. B  

35. D 

36. D 

37. D 

38. C 

39. B  

40. B 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 222:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

7. C

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. D

14. D

15. A

16. D

17. C

18. C

19. C

20. A

21. D

22. A

23. B

24.C 

25. A

26. B

27. B

28. C

29. C

30. B

31. A

32. A  

33. C 

34. D  

35. D 

36. D 

37. C 

38. D 

39. A  

40. A 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 223:

1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C 

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. B

29. C

30. B

31. B

32. C  

33. C 

34. B  

35. C 

36. D 

37. C 

38. B 

39. B  

40. D 

Đáp Án Môn Vật Lý Mã Đề 224:

1. A

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. B

12. A

13. C 

14. C

15. A

16. B

17. C

18. B

19. D

20. A

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. C

31. C

32. A  

33.  C

34. C  

35. A 

36. B 

37. B 

38. A 

39. C  

40. C 

Trên đây là  đáp môn Vật Lý , diễn đàn tuyển sinh 24h sẽ gửi tới các em thông tin nhanh nhất về điểm chuẩn 2021 khi có kết quả. Các em hãy thường xuyên truy cập để nằm bắt thêm thông tin. Chúc các em sẽ có kết quả tốt nhất với bài thi môn Vật lý kỳ thi thi tốt nghiệp THPT 2021 .

PL.

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách