• Connect with us:

Đáp Án Môn Toán Kỳ THi Tốt Nghiệp THPT 2021

Môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gồm 24 mã đề, dưới đây là các đáp án đầy đủ chính xác nhất. Các thí sinh hãy tham khảo các đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 để có thể đánh giá được kết quả bài thi của mình.

Đáp án 24 mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Đáp án môn Toán mã đề 101:

1. A

2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. D 9. A 10. C
11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. C 18. A 19. B 20. A
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. B 28. B 29. B 30. A
31. C 32. D 33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. A 39. A 40. C
41. D 42. D 43. B 44. A 45. C 46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 102:

1. C

2. D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. D 17. B 18. D 19. C 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. A 32. C 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. A
41. B 42. B 43. A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 103:

1. B

2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10. C
11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. D 40. D
41. B 42. D 43. B 44. A 45. D 46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 104:

1. B

2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. C 12. C 13. B 14. C 15. C 16. C 17. A 18. B 19. A 20. D
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. A 27. D 28. B 29. A 30. D
31. A 32. D 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. D 44. B 45. D 46. B 47. B 48. B 49. A 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 105:

1. A

2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. C 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. D 32. C 33. C 34. B 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. B
41. D 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 106:

1. C

2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. C 19. A 20. C
21. B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. A 40. B
41. A 42. B 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 107:

1. A

2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
11. D 12. D 13. B 14. B 15. D 16. B 17. C 18. B 19. C 20. A
21. C 22. D 23. C 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. B 30. C
31. C 32. D 33. C 34. C 35. D 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B
41. C 42. B 43. A 44. A 45. B 46. C 47. D 48. A 49. A 50. B

Đáp án môn Toán mã đề 108:

1. C

2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. D 18. D 19. B 20. A
21. B 22. B 23. A 24. D 25. A 26. B 27. A 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. B 34. A 35. B 36. D 37. A 38. D 39. B 40. D
41. C 42. B 43. D 44. A 45. D 46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 109:

1. A

2. A 3. D 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. A 19. D 20. B
21. B 22. C 23. C 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
31. A 32. D 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. B 48. A 49. A 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 110:

1. A

2. A 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. C 10. D
11. D 12. C 13. C 14. B 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. B 22. B 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. A 34. D 35. C 36. D 37. C 38. A 39. C 40. A
41. D 42. D 43. C 44. C 45. D 46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 111:

1. A

2. B 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C 9. D 10. D
11. D 12. B 13. B 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. C 22. B 23. A 24. C 25. D 26. A 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. B 34. D 35. D 36. D 37. B 38. D 39. C 40. B
41. D 42. C 43. B 44. B 45. C 46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 112:

1. C

2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
11. D 12. C 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D 27. D 28. A 29. D 30. A
31. C 32. D 33. A 34. C 35. D 36. B 37. A 38. B 39. D 40. B
41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. C 48. D 49. B 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 113:

1. D

2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. A 19. B 20. B
21. A 22. B 23. C 24. A 25. A 26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
31. A 32. C 33. C 34. A 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Đáp án môn Toán mã đề 114:

1. B

2. C 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. D 20. C
21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. B 27. D 28. B 29. B 30. A
31. D 32. A 33. B 34. D 35. D 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A
41. A 42. A 43. B 44. A 45. B 46. B 47. D 48. B 49. B 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 115:

1. A

2. C 3. A 4. D 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. A 18. A 19. A 20. B
21. B 22. B 23. C 24. B 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
31. C 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 116:

1. B

2. A 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. D 17. C 18. C 19. A 20. C
21. D 22. D 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. D 29. A 30. C
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. A
41. D 42. A 43. D 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 117:

1. D

2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
31. D 32. A 33. A 34. C 35. D 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. D 47. B 48. D 49. D 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 118:

1. C

2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. B 10. A
11. A 12. D 13. B 14. D 15. C 16. B 17. B 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. D 24. A 25. B 26. C 27. B 28. A 29. B 30. C
31. B 32. B 33. A 34. D 35. A 36. C 37. A 38. B 39. A 40. D
41. D 42. D 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 119:

1. D

2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. A 20. D
21. D 22. B 23. B 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. C
31. B 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. D 39. A 40. B
41. C 42. D 43. D 44. B 45. C 46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Đáp án môn Toán mã đề 120:

1. B

2. A 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. A 14. A 15. D 16. D 17. C 18. C 19. D 20. D
21. C 22. C 23. D 24. C 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. C 35. C 36. D 37. B 38. A 39. A 40. C
41. C 42. B 43. C 44. A 45. C 46. D 47. B 48. A 49. C 50. C

Đáp án môn Toán mã đề 121:

1. A

2. D 3. A 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. D 16. D 17. B 18. D 19. A 20. B
21. C 22. B 23. C 24. C 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. D
31. C 32. D 33. C 34. D 35. A 36. D 37. C 38. B 39. B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Đáp án môn Toán mã đề 122:

1. A

2. A 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. C 10. D
11. D 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. B 22. B 23. D 24. D 25. C 26. C 27. D 28. B 29. D 30. B
31. D 32. D 33. B 34. C 35. B 36. B 37. C 38. D 39. D 40. A
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 123:

1. B

2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. A 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A
21. B 22. A 23. B 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. C 34. D 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B
41. D 42. A 43. A 44. D 45. C 46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Đáp án môn Toán mã đề 124:

1. C

2. D 3. A 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
11. B 12. D 13. A 14. A 15. B 16. C 17. C 18. B 19. B 20. D
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. C 29. B 30. A
31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 45. B 46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Trên đây là toàn bộ đáp án chính xác nhất của 24 mã đề môn Toán, chúc các em sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công và đạt được kết quả tốt nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách