• Connect with us:

Đáp Án Môn Hóa Học Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020

Đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học chính xác nhất các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bài viết này.

Nhằm giúp các em học sinh vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 có thể tra cứu và đánh giá kết quả thi, diễn đàn thông tin tuyển sinh xin được gửi tới các bạn bộ đáp án của 24 mã đề thi môn hóa học chính xác nhất.

Môn Hóa học là một môn thi thuộc khối khoa học tự nhiên, các thí sinh đã hoàn thành bài thi vào sáng 10/10/2020 , dưới đây là toàn bộ đáp án của các mã đề thi môn Hóa học các em hãy so sánh và đối chiếu với kết quả mình đã làm để có thể đánh giá sơ bộ kết quả làm bài thi của mình.

Đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

Đáp án môn hóa học - Mã đề 201

41. C 51.D 61.A 71.A
42.D  52.B 62.B 72.D
43. B 53.A 63.B 73.A
44.A  54.A 64.D 74.B
45. B 55.C 65.A 75.D
46.D 56.B 66.B 76.A
47.C 57.B 67.D 77.D
48.D 58.A 68.D 78.B
49.C 59.A 69.D 79.D
50.D 60.B 70.A 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 202

41.A  51.A 61.B 71.A
42. D 52.D 62.B 72.D
43. B 53.A 63.B 73.A
44. A 54.B 64.A 74.B
45. A 55.C 65.A 75.D
46.C 56.D 66.A 76.A
47.B 57.D 67.B 77.D
48.C 58.B 68.B 78.D
49.D 59.C 69.D 79.A
50.B 60.A 70.A 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 203

41.D  51.B 61.C 71.C
42. C 52.B 62.D 72.A
43.D  53.C 63.D 73.C
44.D  54.A 64.A 74.A
45.B  55.D 65.A 75.B
46.C 56.B 66.C 76.C
47.A 57.A 67.A 77.C
48.D 58.C 68.A 78.A
49.C 59.B 69.D 79.D
50.B 60.A 70.A 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 204

41. B 51.D 61.A 71.B
42. A 52.B 62.A 72.D
43. D 53.B 63.B 73.C
44. B 54.C 64.B 74.A
45. B 55.D 65.C 75.A
46.C 56.C 66.A 76.B
47.C 57.D 67.C 77.B
48.A 58.B 68.D 78.B
49.A 59.D 69.A 79.D
50.C 60.D 70.B 80.C

Đáp án môn hóa học - Mã đề 205

41. A 51.B 61.A 71.A
42.D  52.C 62.C 72.C
43.C  53.D 63.D 73.C
44.C  54.A 64.C 74.A
45.D 55.D 65.D 75.A
46.D 56.A 66.D 76.C
47.A 57.C 67.D 77.A
48.D 58.B 68.A 78.D
49.C 59.A 69.D 79.D
50.C 60.B 70.A 80.D

Đáp án môn hóa học - Mã đề 206

41.A 51.A 61.C 71.D
42.D 52.C 62.A 72.B
43.D 53.C 63.C 73.A
44.D 54.C 64.A 74.B
45.B 55.B 65.B 75.D
46.A 56.D 66.C 76.C
47.D 57.B 67.A 77.A
48.B 58.B 68.D 78.B
49.B 59.D 69.C 79.C
50.A 60.B 70.C 80.D

Đáp án môn hóa học - Mã đề 207

41.C 51.C 61.D 71.C
42.C 52.C 62.B 72.D
43.B 53.B 63.A 73.D
44.C 54.A 64.D 74.D
45.A 55.A 65.D 75.D
46.D 56.A 66.C 76.B
47.C 57.C 67.A 77.C
48.A 58.B 68.C 78.B
49.A 59.D 69.D 79.B
50.A 60.D 70.B 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 208

41. D 51.D 61.D 71.D
42.D  52.D 62.A 72.A
43. A 53.B 63.A 73.C
44. B 54.B 64.B 74.A
45. C 55.C 65.A 75.C
46.A 56.B 66.A 76.A
47.C 57.C 67.A 77.C
48.B 58.B 68.C 78.B
49.C 59.A 69.D 79.B
50.C 60.B 70.C 80.B

Đáp án môn hóa học - Mã đề 209

41.D  51.D 61.D 71.B
42. C 52.A 62.D 72.C
43. C 53.B 63.C 73.B
44. A 54.B 64.C 74.C
45. C 55.B 65.B 75.A
46.A 56.A 66.B 76.B
47.D 57.D 67.A 77.C
48.A 58.D 68.B 78.B
49.C 59.B 69.B 79.C
50.D 60.D 70.C 80.C

Đáp án môn hóa học - Mã đề 210

41.B 51.C 61.C 71.B
42.C 52.D 62.A 72.B
43.D 53.B 63.A 73.B
44.C 54.A 64.B 74.A
45.C 55.D 65.B 75.A
46.C 56.D 66.D 76.D
47.B 57.D 67.B 77.D
48.B 58.A 68.A 78.B
49.C 59.B 69.A 79.D
50.A 60.B 70.D 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 211

41.A 51.D 61.C 71.A
42.A 52.C 62.B 72.C
43.B 53.D 63.B 73.B
44.C 54.A 64.A 74.A
45.B 55.B 65.A 75.D
46.D 56.C 66.A 76.A
47.A 57.C 67.D 77.B
48.B 58.B 68.B 78.B
49.D 59.D 69.D 79.C
50.C 60.A 70.C 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 212

41.A 51.C 61.C 71.A
42.A 52.C 62.A 72.B
43.B 53.A 63.C 73.C
44.B 54.B 64.D 74.C
45.C 55.D 65.D 75.C
46.C 56.D 66.B 76.B
47.D 57.C 67.D 77.A
48.A 58.D 68.D 78.A
49.B 59.D 69.A 79.A
50.B 60.C 70.D 80.C

Đáp án môn hóa học - Mã đề 213

41.D  51.D 61.B 71.C
42. D 52.C 62.D 72.C
43. C 53.A 63.B 73.D
44.B  54.A 64.C 74.B
45. C 55.B 65.D 75.D
46.C 56.A 66.A 76.B
47.A 57.B 67.D 77.B
48.C 58.C 68.D 78.A
49.A 59.B 69.C 79.B
50.A 60.B 70.C 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 214

41.D 51.C 61.C 71.D
42. A 52.B 62.C 72.A
43. C 53.B 63.C 73.C
44. B 54.B 64.B 74.A
45.A  55.D 65.A 75.A
46.B 56.D 66.D 76.A
47.D 57.C 67.B 77.B
48.A 58.D 68.C 78.D
49.A 59.B 69.A 79.A
50.A 60.D 70.D 80.C

Đáp án môn hóa học - Mã đề 215

41. B 51.A 61.B 71.D
42.D 52.C 62.B 72.D
43.A 53.D 63.C 73.D
44.C  54.C 64.B 74.B
45.D 55.D 65.D 75.C
46.C 56.A 66.B 76.C
47.B 57.A 67.C 77.B
48.D 58.A 68.C 78.A
49.D 59.C 69.C 79.A
50.D 60.A 70.B 80.B

Đáp án môn hóa học - Mã đề 216

41.A 51.D 61.D 71.D
42.A 52.A 62.A 72.C
43.A 53.D 63.A 73.A
44.D 54.B 64.B 74.B
45.D 55.C 65.C 75.B
46.C 56.A 66.C 76.B
47.C 57.A 67.C 77.B
48.D 58.B 68.D 78.D
49.B 59.D 69.A 79.C
50.B 60.A 70.B 80.D

Đáp án môn hóa học - Mã đề 217

41.A  51.A 61.D 71.A
42.C 52.B 62.D 72.D
43.C 53.A 63.A 73.C
44.D 54.B 64.A 74.C
45.B 55.B 65.D 75.A
46.B 56.B 66.D 76.D
47.D 57.A 67.D 77.D
48.D 58.B 68.C 78.D
49.C 59.B 69.C 79.A
50.D 60.D 70.A 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 218

41.A 51.B 61.A 71.C
42.C 52.A 62.A 72.B
43.A 53.C 63.D 73.D
44.B 54.A 64.A 74.B
45.B 55.D 65.C 75.B
46.B 56.D 66.A 76.D
47.D 57.C 67.D 77.C
48.B 58.C 68.C 78.B
49.D 59.A 69.C 79.D
50.C 60.B 70.B 80.D

Đáp án môn hóa học - Mã đề 219

41.D 51.B 61.D 71.C
42. A 52.C 62.D 72.B
43.A  53.B 63.C 73.A
44.C 54.A 64.C 74.D
45.B  55.D 65.C 75.C
46.C 56.B 66.D 76.B
47.B 57.D 67.B 77.B
48.B 58.C 68.B 78.D
49.A 59.D 69.D 79.D
50.D 60.C 70.D 80.D

Đáp án môn hóa học - Mã đề 220

41. D 51.A 61.C 71.C
42.B  52.C 62.B 72.B
43. B 53.D 63.B 73.C
44. B 54.C 64.C 74.C
45.D  55.B 65.A 75.A
46.D 56.C 66.A 76.B
47.A 57.B 67.B 77.D
48.D 58.C 68.C 78.C
49.A 59.C 69.B 79.A
50.B 60.A 70.B 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 221

41.B  51.C 61.C 71.B
42.D  52.A 62.A 72.B
43.D  53.D 63.B 73.D
44.B 54.A 64.A 74.D
45.C 55.C 65.B 75.D
46.C 56.C 66.D 76.D
47.D 57.A 67.B 77.A
48.C 58.B 68.A 78.B
49.A 59.D 69.D 79.B
50.D 60.A 70.B 80.A

Đáp án môn hóa học - Mã đề 222

41.B  51.B 61.B 71.A
42.C  52.B 62.A 72.A
43.C 53.C 63.A 73.A
44.D 54.C 64.A 74.C
45.C 55.B 65.B 75.A
46.A 56.D 66.C 76.A
47.C 57.B 67.B 77.A
48.D 58.D 68.B 78.D
49.C 59.B 69.A 79.C
50.B 60.C 70.B 80.B

Đáp án môn hóa học - Mã đề 223

41.B 51.A 61.D 71.D
42.B 52.C 62.D 72.D
43.B 53.D 63.C 73.A
44.A 54.C 64.B 74.C
45.D 55.B 65.C 75.B
46.C 56.D 66.C 76.B
47.C 57.C 67.A 77.D
48.A 58.D 68.D 78.B
49.C 59.D 69.B 79.A
50.B 60.A 70.A 80.B

Đáp án môn hóa học - Mã đề 224

41. D 51.D 61.B 71.A
42. D 52.B 62.A 72.C
43. C 53.B 63.A 73.C
44. C 54.B 64.B 74.B
45. B 55.C 65.D 75.A
46.C 56.D 66.A 76.D
47.D 57.C 67.D 77.C
48.D 58.A 68.B 78.D
49.C 59.D 69.B 79.A
50.D 60.A 70.D 80.B

Trên đây là đáp án môn hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, các bạn hãy tham khảo và so sánh đối chiếu với bài thi của mình để có thể đánh giá sơ bộ về kết quả thi của mình.

Năm nay điểm chuẩn đại học được các chuyên gia dự đoán sẽ cao hơn mọi năm từ 1 -2 điểm nên tỉ lệ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn mọi năm. Chúc các sĩ tử sẽ vượt qua mùa tuyển sinh năm nay với kết quả tốt nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách