• Connect with us:

Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia

Đáp án chính xác nhất của môn giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 các bạn hãy xem tại bài viết này

Để đánh giá kết quả bài thi môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay các bạn hãy xem bài viết đáp án 24 mã đề môn giáo dục công dân tốt nghiệp THPT do diễn đàn thông tin tuyển sinh tổng hợp tại đây.

Đáp án môn giáo dục công dân chính xác nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

*) Giáo dục công dân = GDCD

Đáp án môn GDCD mã đề 301

81. C 82. A 83. C 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. C 93. C 94. A 95. D 96. D 97. B 98. B 99. A 100. A
101. A 102. C 103. D 104. C 105. A 106. D 107. A 108. C 109. D 110. D
111. A 112. C 113. C 114. C 115. A 116. D 117. D 118. A 119. D 120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 302

81. A 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. A 88. C 89. C 90. A
91. B 92. C 93. A 94. D 95. A 96. A 97. B 98. D 99. D 100. C
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. A 107. D 108. C 109. D 110. D
111. B 112. D 113. C 114. B 115. D 116. C  117. A 118. B 119. D 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 303

81. A 82. C 83. A 84. A 85. B 86. B 87. D 88. C 89. D 90. B
91. A 92. D 93. B  94. D 95. A 96. A 97. D 98. D 99. C 100. B
101. D 102. C 103. D 104. D 105. C 106. A 107. D 108.D  109.B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. C 118. A 119. C 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 304

81. B 82. C 83. A 84. D 85. A 86. A 87. C 88. B 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. D 95. C 96. C 97. D 98. B 99. A 100. C
101. A 102. D 103. B 104. D 105. B 106. B 107. A 108. D 109. C 110. B
111. A 112. B 113. C 114. A 115. C 116. B 117. B 118. C 119. A 120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 305

81. C 82. C 83. A 84. A 85. B 86. C 87. C 88. D 89. D 90. B
91. D 92. D 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. D 100. C
101. D 102. C 103. D 104. D 105. D 106. A 107. B 108. A 109. A 110. B
111. A 112. B  113. B 114. C 115. D 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 306

81. B 82. B 83. B 84. A 85. B 86. C 87. D 88. C 89. D 90. D
91. D 92. C 93. A 94. A 95. A 96. D 97. B 98. B 99. C 100. C
101. C 102. B 103. D 104. C 105. D 106. B 107. B 108. C 109. B 110. D
111. D 112. B 113. B 114. D 115. B 116. C 117. C 118. D 119. B 120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 307

81. C 82. C 83. D 84. B 85. C 86. D 87. C 88. B 89. D 90. B
91. D 92. A 93. C 94. D 95. A 96. D 97. A 98. B 99. C 100. A
101. B 102. B 103. B 104. D 105. D 106. C 107. B 108. B 109. A 110. A
111. A 112. D 113. D 114. C 115. D 116. C 117. B 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 308

81. C 82. A 83. B 84. A 85. A 86. B 87. C 88. C  89. C 90. B
91. D 92. B 93. A 94. D 95. A 96. B 97. D 98. A 99. A 100. D
101. B 102. D 103. A 104. D 105. A 106. A 107. B 108. B 109. D 110. D
111. B 112. D 113. A 114. D 115. D 116. D 117. B 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 309

81. D 82. C 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. B 89. A 90. C
91. A 92. B 93. C 94. A 95. D 96. C 97. D 98. C 99. A 100. D
101. C 102. D 103. C 104. A 105. D 106. A 107. D 108. C 109. A 110. A
111. A 112. C 113. D 114. C 115. C 116. B 117. C 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 310

81. B 82. C 83. A 84. C 85. C 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. C 92. A 93. A 94. D 95. C 96. D 97. C 98. B 99. C 100. D
101. A 102. B 103. D 104. B 105. B 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. D  112. B 113. A 114. D 115. D 116. B 117. C 118. B 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 311

81. A 82. B 83. B 84. A 85. C 86. C 87. A 88. D 89. C 90. B
91. B 92. D 93. D 94. D 95. B 96. C 97. B 98. B 99. C 100. C
101. D 102. A 103. D 104. A 105. B 106. B 107. A 108. A 109. D 110. D
111. D 112. C 113. A 114. C 115. C 116. A 117. A 118. D 119. C 120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 312

81. D  82. C 83. D 84. A 85. A 86. D 87. D 88. C 89. C 90. B
91. B 92. C 93. A 94. B 95. D 96. A 97. A 98. C 99. A 100. B
101. A 102. C 103. A 104. B 105. C 106. C 107. A 108. C 109. B 110. C
111. B 112. B 113. C 114. B 115. A 116. C 117. B 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 313

81. A 82. C 83. A 84. B 85. D 86. A 87. C 88. B 89. C 90. A
91. A 92. A 93. C 94. D 95. B 96. C 97. C 98. D 99. B 100. D
101. A 102. D 103. C 104. D 105. D 106. B 107. B 108. C 109. C 110. B
111. C  112. B 113. B 114. B 115. A 116. A 117. C  118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 314

81. D 82. C 83. A 84. A 85. B 86. C 87. C 88. A 89. D 90. C
91. C 92. B 93. B 94. B 95. D 96. D 97. A 98. A 99. D 100. B
101. B 102. C 103. A 104. D 105. C 106. A 107. D 108. B 109. B 110. D
111. A 112. A 113. D 114. A 115. D 116. C 117. D 118. C 119. A 120. C

Đáp án môn GDCD mã đề 315

81. D 82. D 83. A 84. B 85. B 86. D 87. A 88. C 89. B 90. A
91. B 92. B 93. A 94. B 95. B 96. A  97. A 98. B 99. A 100. B
101. C 102. C  103. B  104. C 105. C 106. B 107. A 108. B 109. C 110. C
111. B 112. C 113. B 114. A 115. A 116. C 117. C 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 316

81. D 82. B 83. C 84. C 85. A 86. B 87. D 88. A 89. C 90. D
91. B 92. A 93. A 94. B 95. B 96. A 97. D 98. C 99. A 100. D
101. C 102. C 103. D 104. B 105. A 106. C 107. D 108. B 109. D 110. D
111. C 112. D 113. A 114. C 115. B 116. A 117. D 118. A 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. B 82. C 83. D 84. C 85. B 86. D 87. C 88. B 89. D 90. B
91. C 92. B 93. A 94. A 95. C 96. A 97. C 98. A 99. B 100. C
101. D 102. B 103. C 104. B 105. B 106. D 107. B 108. A 109. A 110. C
111. A 112. D 113. D 114. C 115. D 116. A 117. C 118. A 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. A 82. D 83. D 84. C 85. B 86. D 87. B 88. B 89. A 90. B
91. A 92. A 93. C 94. A 95. D 96. C 97. D 98. C 99. B 100. C
101. A 102. B 103. C 104. C 105. D 106. B 107. C 108. D 109. D 110. D
111. B 112. C 113. B 114. D  115. D 116. C 117. C 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 319

81. A 82. D 83. A 84. A 85. D 86. C 87. A 88. A 89. C 90. D
91. C 92. D 93. D 94. C 95. B 96. A 97. B 98. A 99. B 100. A
101. A 102. A 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. A 109. D 110. D
111. D 112. B 113. B 114. B 115. D 116. A 117. D 118. A 119. B 120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 320

81. A 82. A 83. B 84. C 85. B 86. D 87. D 88. B 89. C 90. A
91. C 92. D 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. B 100. A
101. B 102. D 103. B 104. B 105. B 106. C 107. D 108. D 109. B 110. B
111. C 112. B 113. A  114. A 115. A 116. C 117. C 118. D 119. C 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 321

81. C 82. C 83. A 84. C 85. B 86. B  87. D 88. A 89. D 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. B 96. C 97. D 98. C 99. D 100. C
101. C 102. A 103. B 104. A 105. C 106. D 107. A 108. B 109. B 110. C
111. D 112. D 113. B 114. C 115. A 116. B 117. D 118. D 119. A 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 322

81. C 82. D 83. A 84. A 85. B 86. C 87. D 88. D 89. B 90. B
91. D 92. A 93. B 94. A 95. A 96. D 97. D 98. C 99. D 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. B 106. D 107. A 108. C 109. B 110. C
111. C 112. B 113.C 114. B 115. A 116. C 117. A 118. A 119. B 120. A

Đáp án môn GDCD mã đề 323

81. C 82. A 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. C 89. B 90. B
91. D 92. D 93. D 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. A
101. B 102. A 103. A 104. D 105.B  106. C 107. D 108. A 109. C 110. D
111. B 112. D 113. B 114. A 115. D 116. A 117. C 118. C 119. D 120. D

Đáp án môn GDCD mã đề 324

81. B 82. D 83. D 84. C 85. D 86. C 87. C 88. C 89. A 90. B
91. A 92. A  93. C 94. B 95. B 96. A 97. A 98. D 99. D 100. B
101. C 102. D 103. A 104. B 105. C 106. C 107. B 108. D 109. D 110. A
111. B 112. A 113. B 114. D 115. A 116. B 117. D 118. A 119. D 120. B

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách