• Connect with us:

Đáp Án Môn Địa Lý Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Các đáp án môn Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính xác nhất, đã được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật tại bài viết này. Các em hãy xem và so sánh với đáp án bài thi của mình để đánh giá sơ bộ kết quả của mình.

Đáp Án 24 Mã Đề Môn Địa Lý Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 301:

41. A

42.  C

43. D

44. C

45. D 

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B 

54. C 

55. C 

56. B

57. B

58. C

59. B 

60. A

61. B 

62. A

63. A

64. A 

65. C

66. A 

67. B 

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C 

75. A

76. A

77. A 

78. C

79. B

80. C

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 302:

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 303:

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 304:

41. D 

42. A  

43. A 

44. B  

45. B 

46. D 

47. A 

48. A 

49. C 

50. B 

51. A

52. C 

53. A 

54. D 

55. D 

56. A 

57. B 

58. B 

59. D 

60. B 

61. C 

62. D 

63. D 

64. A 

65. A 

66. C 

67. D 

68. B 

69. D 

70. D 

71. A 

72. B 

73. B 

74. B 

75. D 

76. A 

77. A 

78. A 

79. B 

80. D 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 305:

41. C 

42. D 

43. D

44. A 

45. A

46. C

47.C 

48. B

49.A 

50. D

51.D

52. B

53. A 

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B 

66. B

67. D 

68. A

69. C

70. A

71. C

72. C

73. B

74. B 

75. A 

76. A 

77. C 

78. D

79. B

80. C 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 306:

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. C

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 307:

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 308:

41. C

42. B

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63. B

64. B

65.D

66. D

67. C

68.D

69. D

70. C

71. D

72. B

73. B

74. D

75.D

76.B

77. B

78. C

79.B

80. B

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 309:

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 310:

41. B 

42. C  

43. C

44. A 

45. A

46. D 

47. D

48. B

49.B 

50. B

51.A

52. C

53.D 

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A 

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D 

64.D 

65. A

66.A 

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D 

73. A

74.D 

75. C

76. A

77. A

78.A 

79.B 

80.A

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 311:

41. A 

42.B  

43.C 

44.A  

45.A 

46. C

47.C 

48. D

49.B 

50. B

51.D

52. B

53.A 

54. B

55.D 

56.C 

57. B

58. B

59.B 

60. A

61.C 

62.C 

63.B 

64.A

65.B 

66.D 

67.A 

68. B

69.D 

70. D

71. A

72. C

73.D 

74.C 

75.A 

76.D 

77.D 

78. A

79. D

80. C

 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 312:

41.A  

42. D 

43. B

44.  C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D 

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 313:

41. A  

42. C  

43. C 

44. B

45. A 

46. C 

47. D 

48. D 

49. D 

50. A 

51. A

52. C 

53. C 

54. A 

55. D 

56. C 

57. B 

58. D 

59. B 

60. D 

61. C 

62. B 

63. D 

64. D 

65. A 

66. B 

67. B 

68. C 

69. B 

70. D 

71. C 

72. A 

73. B 

74. A 

75. B 

76. D 

77. B 

78. A 

79. D 

80. C 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 314:

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 315:

41. C

42.C  

43. C

44. B  

45. C

46. B 

47. C

48. C 

49. D

50. A

51. B

52. A 

53. C

54. B

55. C

56. A 

57. B 

58. D 

59. A

60. D

61. D

62. C

63. B

64. A 

65. A

66. B

67. A 

68. A 

69. D

70. B

71. D

72. B

73. C

74. D

75. A

76. A 

77. A

78. A

79. B

80. D

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 316:

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. 

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 317:

41. D 

42. B 

43. D

44. D 

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C 

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B 

59. A

60. D 

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D 

66.B 

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A 

77.A 

78.D 

79.D 

80.B 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 318:

41. C 

42. C  

43. C  

44. D  

45. B 

46. D 

47. A 

48. D 

49. B 

50. A 

51. A

52. B 

53. D

54. C 

55. D 

56. C 

57. D 

58. C 

59. B 

60. B 

61. D 

62. D 

63. A 

64. D 

65. C 

66. A 

67. A 

68. B 

69. B 

70. D 

71. C 

72. C 

73. A 

74. C

75. A 

76. B 

77. D 

78. B 

79. A 

80. A 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 319:

41. B

42. C

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. B

49. A

50. D

51. C

52. A

53. C

54. D

55. A

56. D

57. C

58. B

59. C

60. B

61. C

62. C

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D

69. B

70. A

71. C

72. C

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D

79. C

80. D

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 320:

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. C

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 321:

41. D 

42.B  

43.D 

44. A 

45. C

46. B

47.B 

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C 

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C 

73. B 

74. D 

75. C 

76. D 

77. B 

78. B

79. D

80.C 

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 322:

41. C 

42. D  

43. D

44.B  

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B 

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A 

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C 

67. B 

68.C 

69.C 

70. D

71. B

72. B 

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 323:

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D

Đáp Án Môn Địa Lý Mã Đề 324:

 

41. D 

42. C 

43.D 

44. A 

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C 

53. A

54.B 

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C 

71. A

72.A 

73.C 

74.C 

75.A 

76. D

77. C

78.C 

79. B

80. B

 

Trên đây là đáp án môn Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, diễn đàn tuyển sinh sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin mới nhất về điểm chuẩn, các em hãy thường xuyên truy cập để biết kết quả.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách